Korte Hoefstraat 1B

5046 DA Tilburg

+31 (0)13 536 29 22

+31 (0)6 137 92 651

E-mail

info@fysiotherapietilburg.nl

Verwijzing/Vergoeding/Betaling

Openingstijden

Maandag

06:30 - 20:00

Dinsdag

07:00 - 18:00

Woensdag

07:00 - 20:00

Donderdag

07:00 - 18:00

Vrijdag

06:30 - 18:00

Zaterdag

Gesloten

Zondag

Gesloten

Verwijzingen

Een verwijzing voor de fysiotherapie is niet noodzakelijk. U kunt met én zonder verwijzing van een arts en/of specialist door een fysiotherapeut behandeld worden.
U kunt dus rechtstreeks contact opnemen met de praktijk voor het maken van een afspraak.
Voor sommige aandoeningen wordt een verwijzing gevraagd doordat er dan vergoeding mogelijk is uit de basisverzekering.
Bij een enkele zorgverzekeraar is nog een verwijzing nodig bij een behandeling aan huis. Bent u verzekerd bij Achmea (Zilveren Kruis, OZF, Interpolis, FBTO, Agis, Avero, Caresco, IAK, Aevitae, Turien & Co) of  DSW, ENO (= Salland, Zorgdirect en Holland Zorg), Multizorg (ASR., ONVZ, Zorg en Zekerheid), dan is geen verwijzing nodig.

Vergoeding

Fysiotherapie wordt volledig vergoed uit de aanvullende verzekering. Afhankelijk van uw pakket-keuze, heeft u recht op een x-aantal behandelingen per kalenderjaar.
Informatie over uw soort aanvullende verzekering en daarmee het aantal behandelingen fysiotherapie waar u recht op hebt, vindt u terug op uw verzekeringspolis.

Fysiotherapie uit de basisverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft een (verplichte) basisverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg zoals huisartsbezoek en specialistenbezoek. Wel zal eerst het (verplichte) eigen risico betaald dienen te worden.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie

Betalingsregels

  • Op de internetsite, in de behandelkamers en in de wachtruimte treft u de geldende behandel tarieven. Deze worden jaarlijks in samenspraak met zorgverzekeraars vastgesteld.
  • Mogelijk heeft u recht op (gedeeltelijke) vergoeding van een zorgverzekeraar. Dit wordt voorafgaande aan de eerste behandeling met u besproken. Fysio-manuele therapiepraktijk Korte Hoefstraat kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de gegevens m.b.t. de vergoeding  foutief of onvolledig worden aangeleverd.
  • In het geval dat u recht heeft op (gedeeltelijke) vergoeding van de zorgverzekeraar, zal (een deel) van de kosten bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden.
  • De (resterende) factuur voor de kosten van de behandeling dient u binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen.
  • Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan bent u in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  • Zodra u verzuimt te betalen, zijn wij gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Indien u verzuimt te betalen, zij wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00, alles exclusief omzetbelasting.