Korte Hoefstraat 1B

5046 DA Tilburg

+31 (0)13 536 29 22

+31 (0)6 137 92 651

E-mail

info@fysiotherapietilburg.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Fysius doet haar uiterste best om voor iedere cliënt het optimale behandelresultaat te realiseren. Om dit te kunnen doen, hebben wij een aantal regels en voorwaarden vastgelegd in onze Algemene Voorwaarden.
Vanaf het moment dat u een afspraak heeft gemaakt en deze staat ingepland, zijn deze voorwaarden van toepassing.
Algemene voorwaarden 2018

Tarieven

Hieronder staan de tarieven voor 2018 weergegeven:

Intake en onderzoek € 69,75
Behandeling € 42,85
Medische rapportage uitgebreid € 79,65
Toeslag huisbezoek € 17,25
Behandeling E-Health € 29,75

Bij het niet of niet tijdig afzeggen van een afspraak, behoudt Fysius zich het recht voor 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.
Bovenstaande tarieven zijn per eenheid en geldig t/m 31-12-2018

Behandelvoorwaarden 2018

Tijdens het intakegesprek krijgt u te horen wat wij voor u kunnen betekenen. In overleg met uw therapeut zullen eventuele vervolgafspraken worden ingepland. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw dossier en uw vertrouwelijke informatie. Wel brengen wij altijd, in over leg met u, uw huisarts op de hoogte van uw behandeling bij Fysius.

Om het optimale uit het behandelconcept van Fysius te kunnen halen, is het noodzakelijk dat u medewerking verleent en uw therapeut voorziet van informatie aangaande de (medische) achtergrond van uw pijnklachten.

U heeft het recht op inzage in uw eigen dossier. Derden hebben alleen inzage in uw dossier met uw schriftelijke toestemming. Bij tussentijdse beëindiging van uw behandelplan zal uw therapeut (indien mogelijk) advies geven en/of verwijzen naar uw (huis)arts of een andere zorgverlener.

De volgende wetten bevatten bepalingen die van invloed zijn op de verslaglegging van professionals, waaronder fysiotherapeuten, in de gezondheidszorg: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) en de Wet gebruik burgerservicenummer (BSN) in de zorg.

Het is niet toegestaan dat naast de behandeling(en) bij Fysius er andere fysiotherapeutische of oefentherapeutische behandelingen worden gevolgd voor rug- of bekkenklachten bij andere therapeuten (ook medische fitness bij een fysiotherapeut valt hieronder). Gebeurt dit wel, dan bestaat de mogelijkheid dat de behandeling voor uw eigen rekening komt (en dus niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar).

Alle afspraken die niet nagekomen kunnen worden (ook door ziekte) dienen uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch afgezegd te worden. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van een afspraak, behoudt Fysius zich het recht voor 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen. Niet nagekomen afspraken komen altijd voor eigen rekening (deze worden niet aan de zorgverzekeraar gedeclareerd).

Fysius is op de volgende tijden telefonisch bereikbaar:

Maandag t/m donderdag 07:00 tot 21:00 uur
Vrijdag 07:00 tot 17:00 uur
Zaterdag 08:00 tot 12:00 uur

Fysius is aangesloten bij de Klachtenregeling Keurmerk Fysiotherapie. Mocht u een klacht hebben, informeer dan in de vestiging waar u bent behandeld naar onze klachtenregeling.

Fysius is continu bezig met evalueren en verbeteren om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien. Dit gebeurt door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komt uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als cliënt. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

De 100% tevredenheidsgarantie op Fysius Medizolen is alleen geldig bij retournering binnen 30 dagen na levering van de Medizolen met een volledig ingevuld garantieformulier.

Fysius behoudt zich het recht voor om de behandelvoorwaarden en tarieven te wijzigen. Op onze website vindt u de laatste versie.

Betaling & Zorgverzekering 2018

Fysius Rugexperts heeft ook in 2018 goede contractafspraken met alle grote zorgverzekeraars.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Bent u verzekerd bij één van de genoemde verzekeraars en bent u voldoende aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan gelden de onderstaande voorwaarden:

 • Fysius declareert de kosten voor het intakegesprek en behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
 • De intake wordt gedeclareerd als ‘screening, intake en onderzoek’. Heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of specialist, dan declareren wij de intake als ‘intake en onderzoek na verwijzing’. De declaratiecodes die wij hanteren zijn bekend bij uw zorgverzekeraar.
 • Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor de door u afgesloten zorgverzekering en daarmee voor de dekking van fysiotherapie. Een intakegesprek en behandelingen die niet (meer) door uw zorgverzekeraar worden vergoed, komen voor eigen rekening. In dat geval ontvangt u een rekening van Fysius via Infomedics (zie betalingsvoorwaarden Infomedics).
 • Het is mogelijk om met Infomedics een betalingsregeling te treffen, u kunt hiervoor contact opnemen met Infomedics.

Overige zorgverzekeraars

Bent u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd dan in het overzicht genoemd, dan gelden de onderstaande voorwaarden:

 • Voor het intakegesprek en de behandelingen ontvangt u een factuur van Fysius via Infomedics (zie betalingsvoorwaarden Infomedics).
 • De facturen voor het intakegesprek en behandelingen, dienen door u zelf voldaan te worden. Vervolgens kunt u deze ter declaratie aanbieden aan uw eigen zorgverzekeraar.
 • De intake wordt gedeclareerd als ‘screening, intake en onderzoek’. Heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of specialist, dan declareren wij de intake als ‘intake en onderzoek na verwijzing’.
 • De declaratiecodes die wij hanteren zijn bekend bij uw zorgverzekeraar.
 • Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor de door u afgesloten (aanvullende) zorgverzekering en daarmee voor de dekking van fysiotherapie.

Betalingsvoorwaarden Infomedics

Uw zorgverlener heeft de vordering die hij op u heeft overgedragen aan Infomedics en hanteert derhalve de betalingsvoorwaarden van Infomedics:

 • Indien mogelijk mag Infomedics de factuur, of een deel van de factuur, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.
 • De factuur dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig te worden voldaan en deze vervaldatum geldt ook als de zorgverzekeraar deze factuur volledig of deels voldoet.
 • Indien de factuur niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de factuur is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is rente verschuldigd.
 • Indien de factuur niet op tijd is betaald, mag Infomedics incassomaatregelen nemen. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met het innen van de factuur komen voor uw rekening, inclusief eventuele BTW. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld volgens de Wet Incassokosten (sinds 1 juli 2012).
 • Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.
 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de factuur of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.
 • Mocht één van de bepalingen van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.

Uw rekening digitaal ontvangen

Als uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres bij Fysius bekend zijn, is het mogelijk om uw rekeningen digitaal te ontvangen. Na uw bezoek aan uw Rugexpert ontvangt u van Infomedics een papieren rekening én een e-mail waarin u wordt uitgenodigd een account aan te maken op infomedics.nl. Bij het aanmaken van uw account heeft u de papieren rekening nodig. Na het aanmaken en het koppelen van de papieren rekening, plaatst Infomedics uw rekeningen voortaan op uw account. Wanneer er een nieuwe rekening voor u klaar staat, ontvangt u een e-mail.

Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kunt u tot 30 dagen na de factuurdatum indienen bij Infomedics.nl. Dit kunt u doen via infomedics.nl of door te bellen naar 0900 – 777 7771.

Algemene voorwaarden Rug Vitaal Pakket

Op het Rug Vitaal Pakket 2018 zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Fysius voert een kredietcontrole uit. Indien uw kredietwaardigheid niet afdoende is, wordt deze overeenkomst direct ontbonden en kunt u geen gebruik maken van een Rug Vitaal Pakket.
 • U heeft uitsluitend recht op het overeengekomen aantal fysiotherapeutische behandelingen, af te nemen binnen een termijn van 12 maanden na de datum van ondertekening van dit formulier. De behandelingen zullen worden gepland afhankelijk van behoefte en beschikbaarheid en na afstemming tussen u en uw Rugexpert.
 • Voor de overeengekomen behandelingen bent u gedurende 12 maanden het afgesproken maandbedrag verschuldigd. Het maandbedrag wordt omstreeks de 25e dag van de maand automatisch geïncasseerd. Door ondertekening stemt u daarmee in.
 • U ontvangt een nota voor het totaalbedrag van het Rug Vitaal Pakket nadat deze is goedgekeurd en geactiveerd.
 • Indien na een automatische her-incasso het maandbedrag niet kan worden geïncasseerd, stopt het Rug Vitaal Pakket en wordt de gehele som ineens opeisbaar en dient het restant van de totale vordering ineens te worden voldaan. U bent dan bovendien rente en incassokosten over de vordering verschuldigd.
 • Wij geven geen geld terug en u kunt het Rug Vitaal Pakket niet voortijdig beëindigen. Indien u niet langer behoefte heeft aan behandelingen of deze niet kunt of wilt afnemen (ongeacht de reden) terwijl u nog niet het afgesproken aantal hebt bereikt, blijft u toch het afgesproken maandbedrag verschuldigd.
 • Het Rug Vitaal Pakket is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
 • Op de behandelingen zijn de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden van Fysius B.V. van toepassing.

Huisregels

 • Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, verzoeken wij u tijdig aanwezig te zijn voor uw afspraak.
 • Wij streven naar een rustige en goede sfeer in onze wachtkamer. Daarom verzoeken wij u om uw mobiele telefoon uit (of op stil) te zetten en niet te bellen in de wachtkamer.
 • Omdat wij streven naar het beste behandelresultaat voor iedere cliënt is het van belang dat er geen factoren zijn die uw concentratie tijdens de behandeling kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij u vragen geen jonge kinderen mee te nemen in de behandelkamer.
 • Kunt u niet aanwezig zijn op uw afspraak? Dan vernemen wij dit graag telefonisch, minimaal 24 uur van te voren (zie ook onze behandelvoorwaarden).
 • Bent u ergens niet tevreden over of wilt u een klacht indienen? Vraag uw therapeut naar onze klachtenregeling.
 • U mag uw huisdieren niet meenemen naar Fysius.
 • Roken is in al onze vestigingen niet toegestaan.
 • Wij vragen u geen geluids- en/of beeldopnamen te maken in onze vestigingen zonder dat u daarvoor schriftelijke toestemming heeft.
 • Wij staan altijd open voor verbeterpunten en/of suggesties! U kunt uw tips met ons delen via de ideeënkaart in de wachtkamer of door te mailen naar info@fysius.nl.